สนข. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินการโครงการศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า
เชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2565
 
 
นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินการโครงการศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2565 ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 501 อาคาร สนข. โดยมีนางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สนข. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) โครงการศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง ทั้งนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้ที่ปรึกษารับประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปประกอบการศึกษาโครงการเพื่อจัดทำรายงานให้มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป
Powered by MakeWebEasy.com