สนข. จัดการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี / องค์ความรู้ (Technology Transfer / Knowledge - Knowhow Transfer)
โครงการศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
 

นายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี / องค์ความรู้ (Technology Transfer / Knowledge - Knowhow Transfer) โครงการศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมโนโวเทลมารีน่า ศรีราชาและเกาะสีชัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ สนข. จำนวน 30 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ พัฒนาทักษะ และเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ สนข. เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนภาครัฐกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และการกระตุ้นเศรษฐกิจ Keynes ความสัมพันธ์ระหว่าง Economic Agents ภายในแบบจำลองทางเศรษฐกิจของประเทศ แบบจําลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Model: IO Model) และการประยุกต์ใช้ รวมทั้งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของโครงการด้านการขนส่งกับการประเมินความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ อีกด้วย
Powered by MakeWebEasy.com